ČASOVÝ HARMONOGRAM: TURČIANSKE TEPLICE

17:30 – 19:30

Registrácia bežcov

20:00

Štart

21:30

Vyhodnotenie výsledkov

ČASOVÝ HARMONOGRAM: MARTIN

17:30 – 19:30

Registrácia bežcov

20:00

Štart

21:30

Vyhodnotenie výsledkov

ZVLÁDNE TO KAŽDÝ BEŽEC

Beží sa potme s čelovkami a atmosféru tohto netradičného behu dotvárajú svetielka, ktoré slúžia aj ako orientačné body na trase.

Prihlasovanie online bude ukončené v nedeľu 08.08.2021 o 24:00 alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu.

 

Charitatívna akcia

Časť výťažku poputuje komunitám, ktoré to skutočne potrebujú

Účastnícka medaila

Účastnícka medaila pre každého bežca a bežkyňu v cieli

Myslíme ekologicky

Využívame recyklované, znovu použiteľné alebo ľahko rozložiteľné materiály

Vecné ceny

50€, 30€ a 20€ pre prvých troch mužov a prvé tri ženy v absolútnom poradí

Občerstvenie

Občerstvenie na trase 10 km a v cieli po dobehnutí pre všetkých

PROPOZÍCIE

1,5 hodiny (do 21:30 hod. pre TR a 21:30 hod. MT)

Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií.

250 bežcov na jeden pretek, spolu 500 pre oba behy dokopy.
Usporiadateľ garantuje účasť a všetky benefity spojené s podujatím pre všetkých 500 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným. Celkový účastnícky limit je 500 bežcov.

Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartovného poplatku.
Po naplnení účastníckeho limitu nie je možné dohlásiť bežca, ktorý sa prihlásil a neuhradil štartovné, preto odporúčame súčasne s prihlásením realizovať aj platbu.

Predpredaj online prostredníctvom stránky pretekov www.zebranightrun.sk a www.vysledkovyservis.sk. Prihlasovanie online bude ukončené v nedeľu 08.08.2021 o 24:00 alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu.

V prípade, že sa účastnícky limit prostredníctvom predpredaja nenaplní, štartovné bude možné zakúpiť aj na mieste preteku, osobne.
Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa jeho meno zobrazí v zozname prihlásených a príde mu e-mail s potvrdením (platí len pre online prihlásených bežcov).

Muži:

 • M16 – vek od 16 do 35 rokov (rok narodenia 2005 – 1986)
 • M36 – vek od 36 do 50 rokov (rok narodenia 1985 – 1971)
 • M51 – vek od 51 rokov (rok narodenia 1970 – ….)

Ženy:

 • Ž16 – vek od 16 do 35 rokov (rok narodenia 2005 – 1986)
 • Ž36 – vek od 36 do 50 rokov (rok narodenia 1985 – 1971)
 • Ž51 – vek od 51 rokov (rok narodenia 1970 – ….)

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v kalendárnom roku konania pretekov bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.
Usporiadateľ neakceptuje prihlášku mladších pretekárov a pretekárok, ktorí v deň konania behu nedosiahnu vek 16 rokov, pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s rozsahom pretekania sa v Slovenskom atletickom zväze.
Pri účastníkoch do 18 rokov vrátane je potrebný podpísaný súhlas zákonného zástupcu.

 • Účastnícka medaila pre každého bežca a bežkyňu v cieli.
 • Vecné predmety v štartovnom balíčku (….)
 • Občerstvenie na trase 10 km a v cieli po dobehnutí pre všetkých
 • 50€, 30€ a 20€ pre prvých troch mužov a prvé tri ženy v absolútnom poradí.
 • Vyzdvihnutie si štartových balíkov prebieha vždy v štarte preteku v označenom stane registrácia:

  • 20.08.2021 od 17:30 do 19:30 hod.
  • 04.09.2021 od 17:30 do 19:30 hod.

  Šatne, toalety a úschovňa: Možnosť prezlečenia sa bude v priestoroch štartu a cieľa. Informácie, aktuality a mapka k podujatiu bude uvedená na oficiálnej stránke preteku na www.zebranightrun.sk alebo na Facebookovej udalosti ZEBRA NIGHT RUN – Turčianske Teplice a ZEBRA NIGHT RUN – Martin.
  Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

 • štartové číslo
 • merací čip
 • medailu po prebehnutí cieľom
 • občerstvenie na trati a v cieli po dobehnutí
 • SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v online prihláške
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie sa
 • vecné ceny v štartovom balíčku

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

 

Na zadnej strane štartového čísla bude rovnako ako v online prihlasovacom formulári možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade záujmu doplňte predložené údaje a váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiu, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, respektíve po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc. Na zadnej strane nájdete aj telefonický kontakt na záchrannú službu počas podujatia.

Elektronickú časomieru zabezpečuje spoločnosť SunBell, s.r.o.. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke www.vysledkovyservis.sk alebo na oficiálnej stránke preteku www.zebranightrun.sk.

Výsledky zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na webstránke www.vysledkovyservis.sk a následne na webstránke www.zebranightrun.sk. Výsledný čas bude každému pretekárovi zaslaný prostredníctvom SMS v prípade, že pri registrácií uviedol svoje tel. číslo. Pretekári budú vo výsledkovej listine zoradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary).

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak, aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že váš čas nebude zaznamenaný. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný.

Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 5 eur. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Vzhľadom na charakter behu (beží sa vo večerných hodinách pri umelom osvetlení) prosíme účastníkov o zvýšenú opatrnosť a prípadne aj o využitie vlastných ľubovoľných reflexných prvkov, odporúčame použiť čelovku. Rešpektujte pokyny organizátorov a rešpektujte na trati svojich bežeckých kolegov.

Organizátor ZEBRA STUDIO s.r.o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, respektíve organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, respektíve z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

 

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, respektíve jeho časti, nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia či zrušenia podujatia. Organizátor môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

BEHÁME PRE DOBRÚ VEC

Poslaním prosperujúcej firmy by mala byť aj podpora komunít a tých, ktorí to potrebujú. ZEBRA NIGHT RUN sme sa rozhodli poňať ako charitatívny projekt, ktorého časť výťažku putuje tam, kde ho najviac potrebujú.

Podporili sme:

TRASA

TURČIANSKE TEPLICE

ŠTART – TURČIANSKE TEPLICE

Mestský úrad Turčianske Teplice

CIEĽ – TURČIANSKE TEPLICE

Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice

TRASA

MARTIN

ŠTART – MARTIN

Slovenské národné múzeum v Martine (Etnografické múzeum)

CIEĽ – MARTIN

Malá hora 4064, 036 01 Martin

CENNÍK

ŠTARTOVNÉ

OSOBITNE 1 PRETEK: TURČIANSKE TEPLICE

 

Cena platí od spustenia registrácie do 08.08.2021

➔ Účastnícka medaila

➔ Občerstvenie na 10km trase

➔ Možnosť výhry: 50€, 30€, 20€ pre prvých troch mužov a prvé tri ženy v absolútnom poradí

 

13€

 

18€ NA MIESTE PRETEKU 20.08.2021

TURČIANSKE TEPLICE A MARTIN

 

Cena platí od spustenia registrácie do 08.08.2021

➔ Účastnícka medaila

➔ Občerstvenie na 10km trase

➔ Možnosť výhry: 50€, 30€, 20€ pre prvých troch mužov a prvé tri ženy v absolútnom poradí

 

24€

 

OSOBITNE 1 PRETEK: MARTIN

 

Cena platí od spustenia registrácie do 08.08.2021

➔ Účastnícka medaila

➔ Občerstvenie na 10km trase

➔ Možnosť výhry: 50€, 30€, 20€ pre prvých troch mužov a prvé tri ženy v absolútnom poradí

 

13€

 

18€ NA MIESTE PRETEKU 04.09.2021

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná a vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.

 

Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde vám e-mail s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak e-mail nenájdete, skontrolujte si priečinok SPAM alebo Nevyžiadaná pošta). Štartovne je možné uhradiť aj na mieste preteku v hotovosti alebo platobnou kartou. Štartovné prosíme neuhrádzať poštovou poukážkou.

DETSKÝ BEH ZEBRIČKA

KATEGÓRIE:

FOTOGALÉRIA

AKO VYZERAL BEH MINULÝ ROK 2020?

PARTNERI:

znr2021-partner-6
znr2021-partner-5
znr2021-partner-1
znr2021-partner-8
znr2021-partner-7
znr2021-partner-3
Capri_Sun_4C_standard-1
znr2021-partner-4
02-2-1-1
ADAM HARKABUS
Partneri a kreatíva
+ 421 911 895 676
adam.harkabus@gmail.com
TIBOR LETTRICH
Všeobecné informácie a organizácia
+ 421 915 563 888
lettrich@zebrastudio.sk
MAREK LEJTRICH
Produkcia
+ 421 918 236 534
lejtrichmarek@gmail.com

NAPÍŠTE NÁM

  REGISTRUJ SA