ČASOVÝ HARMONOGRAM PRE DETI

17:30 – 19:15

Možná registrácia

19:30

Štart

19:45

Vyhodnotenie výsledkov

CENNÍK PRE DETI

ŠTARTOVNÉ

OSOBITNE 1 PRETEK: TURČIANSKE TEPLICE

 

Cena platí od spustenia registrácie do 08.08.2021

➔ Účastnícka medaila

➔ Občerstvenie v cieli po dobehnutí

Štartovné balíčky s vecnými cenami 

 

5€

 

7€ NA MIESTE PRETEKU 20.08.2021

TURČIANSKE TEPLICE A MARTIN

 

Cena platí od spustenia registrácie do 08.08.2021

➔ Účastnícka medaila

➔ Občerstvenie v cieli po dobehnutí

Štartovné balíčky s vecnými cenami 

 

8€

 

OSOBITNE 1 PRETEK: MARTIN

 

Cena platí od spustenia registrácie do 08.08.2021

➔ Účastnícka medaila

➔ Občerstvenie v cieli po dobehnutí

Štartovné balíčky s vecnými cenami 

 

5€

 

7€ NA MIESTE PRETEKU 04.09.2021

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.

 

Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde vám e-mail s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak e-mail nenájdete, skontrolujte si priečinok SPAM alebo Nevyžiadaná pošta). Štartovne je možné uhradiť aj na mieste preteku v hotovosti alebo platobnou kartou. Štartovné prosíme neuhrádzať poštovou poukážkou. 

DETSKÝ BEH

PROPOZÍCIE

 • D – 8 a 10 rokov (rok narodenia 2013 a 2011) – 600 m
 • D – 11 a 13 rokov (rok narodenia 2010 a 2008) – 600 m
 • D – 14 a 15 rokov (rok narodenia 2007 a 2006) – 1200 m

40 na jeden pretek, spolu 80 pre oba preteky dokopy
Usporiadateľ garantuje účasť a všetky benefity spojené s podujatím pre všetkých 80 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným. Celkový účastnícky limit je 80 bežcov.

Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartovného poplatku.
Po naplnení účastníckeho limitu nie je možné dohlásiť bežca, ktorý sa prihlásil a neuhradil štartovné, preto odporúčame súčasne s prihlásením realizovať aj platbu.

Predpredaj online prostredníctvom stránky pretekov www.zebranightrun.sk a www.vysledkovyservis.sk. Prihlasovanie bude ukončené v nedeľu 08.08.2021 o 24:00 alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu.

V prípade, že sa účastnícky limit prostredníctvom predpredaja nenaplní, štartovné bude možné zakúpiť aj na mieste preteku, osobne.
Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa jeho meno zobrazí v zozname prihlásených a príde mu e-mail s potvrdením (platí len pre online prihlásených bežcov).

 • D – 8 a 10 rokov (rok narodenia 2013 a 2011) – 600 m
 • D – 11 a 13 rokov (rok narodenia 2010 a 2008) – 600 m
 • D – 14 a 15 rokov (rok narodenia 2007 a 2006) – 1200 m

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v kalendárnom roku konania pretekov bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.
Pri účastníkoch do 18 rokov vrátane je potrebný podpísaný súhlas zákonného zástupcu.

 • Účastnícka medaila pre každého bežca a bežkyňu v cieli.
 • Občerstvenie v cieli po dobehnutí
 • Štartovné balíčky s vecnými cenami
 • Vyzdvihnutie si štartových balíkov prebieha vždy v štarte preteku v označenom stane registrácia:

  • 20.08.2021 od 17:30 do 19:15 hod.
  • 04.09.2021 od 17:30 do 19:15 hod.

  Šatne, toalety a úschovňa: Možnosť prezlečenia sa bude v priestoroch štartu a cieľa. Informácie, aktuality a mapka k podujatiu bude uvedená na oficiálnej stránke preteku na www.zebranightrun.sk alebo na Facebook udalostaich ZEBRA NIGHT RUN – Turčianske Teplice a ZEBRA NIGHT RUN – Martin
  Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

 • štartové číslo
 • medailu po prebehnutí cieľom
 • Občerstvenie v cieli po dobehnutí
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie sa
 • vecné ceny v štartovom balíčku

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Každý zúčastnený bežec preteká s cieľom zašportovať si a nasať atmosféru nočných bežeckých pretekov. Po dobehnutí do cieľa sa stáva víťazom každý bežec, výsledky sa nemerajú.

Výsledky sa nemerajú, každý bežec je víťazom.

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu.

Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 5 eur. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Vzhľadom na charakter behu (beží sa vo večerných hodinách pri umelom osvetlení) prosíme účastníkov o zvýšenú opatrnosť a prípadne aj o využitie vlastných ľubovoľných reflexných prvkov, treba použiť čelovku. Rešpektujte pokyny organizátorov a rešpektujte na trati svojich bežeckých kolegov.

Organizátor ZEBRA STUDIO s.r.o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, respektíve organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, respektíve z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.
V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, respektíve jeho časti, nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia či zrušenia podujatia. Organizátor môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

ADAM HARKABUS
Partneri a kreatíva
+ 421 911 895 676
adam.harkabus@gmail.com
TIBOR LETTRICH
Všeobecné informácie a organizácia
+ 421 915 563 888
lettrich@zebrastudio.sk
MAREK LEJTRICH
Produkcia
+ 421 918 236 534
lejtrichmarek@gmail.com

NAPÍŠTE NÁM

  REGISTRUJ SA